Privacy

Beroepsgeheim

Counseling valt onder het beroepsgeheim, dit is een wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat binnen de muren van de praktijk wordt besproken daar ook blijft.

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Daarnaast kan ik door middel van het dossier het traject zo goed mogelijk bijhouden en vormgeven. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw schriftelijke toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis heb ik een waarnemingsovereenkomst met een collega die bij ernstige ziekte en/of overlijden mijnerzijds de dossiers bewaart, en met uw goedkeuring, de consulten overneemt.

Factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats  
 • uw geboortedatum 
 • de datum van de behandeling 
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult counseling’. 
 • de kosten van het consult 
 • de prestatiecode van de betreffende behandeling voor de zorgverzekeraar 

Financiële administratie wordt wettelijk verplicht 7 jaar bewaard. 

Uw rechten 

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:  

1.  Recht op dataportabiliteit.  
Het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen. 
2.   Recht op vergetelheid 
De WGBO wet, die de counselor/coach verplicht om dossiers tenminste 20 jaar te bewaren, is een wettelijke verplichting die boven het AVG recht van een cliënt staat, om verwerkte persoonsgegevens te laten wissen. 
3.  Recht op rectificatie, aanvulling en aanpassing van de verwerking van harde persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens zonder oordeel. U heeft het recht het gebruik van de harde gegevens aan te laten passen indien: 
– de gegevens mogelijk onjuist zijn 
– de gegevens onvolledig zijn 
– de verwerking onrechtmatig is 
– de gegevens niet meer nodig zijn  
4.  Recht op inzage.  
Het recht uw persoonsgegevens in te zien. Dit zijn niet de aantekeningen van de counselor die hij/zij voor zichzelf maakt. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
5.  Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.  Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
6.  Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.  
Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.    

Indien u aanspraak wilt maken op een van deze rechten kunt u gebruikmaken van de volgende voorbeeldbrieven https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven en deze bij mij indienen. Wij maken dan een document op waarin  nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. het omgaan met uw persoonlijke gegevens.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Poppy Counseling gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Poppy Counseling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via anna@poppycounseling.nl